Privacy Policy

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.

Niniejszy dokument określa politykę prywatności spółki DAB Pumps Poland sp. zo.o. Spółka DAB ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, w związku z tym traktuje ochronę prywatności niezwykle poważnie. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie zasady stosujemy w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wskazuje, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób chronimy prywatność oraz jakie prawa przysługują Partnerom Biznesowym.

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do wszystkich danych gromadzonych oraz wykorzystywanych przez spółkę DAB, w oparciu o Wiążące Reguły Korporacyjne Grupy, i dotyczy danych Partnerów Biznesowych, Klientów, Dostawców oraz osób odwiedzających stronę internetową firmy DAB, a także osób odwiedzających biuro. Spółka DAB szanuje prywatność i przestrzega regulacje prawne prawodawstwa UE w zakresie ochrony prywatności oraz, jeśli ma to zastosowanie, lokalne przepisy.

Jakie dane osobowe gromadzimy

Gromadzimy dane osobowe, które są nam udostępniane. Dane osobowe obejmują między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy, miasto, Dane osobowe są udostępnianie w przypadku rejestracji, wypełnienia formularza lub przesłania wiadomości e-mail, złożenia zamówienia na produkty lub usługi, złożenia zapytania ofertowego lub produktowego lub w innych sytuacjach, w których można udostępnić swoje dane osobowe spółce DAB.

Cel gromadzenia danych osobowych

Przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane osobowe w celu realizacji wszelkich umów, zawartych ze spółką DAB, w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną prośbę o doradztwo lub dostarczenie informacji, w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa podatkowego i innych przepisów, w celu świadczenia usług, a także w celu przesyłania informacji dotyczących naszej firmy, produktów oraz wiadomości odpowiadających zainteresowaniom.

Dla celów określonych powyżej dane osobowe mogą być również udostępniane innym spółkom należącym do Grupy DAB.

Spółka DAB może angażować strony trzecie tj. inne podmioty. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi, a czynności przetwarzania wykonywać będą w charakterze podmiotu przetwarzającego dane w imieniu spółki DAB – administratora danych. W związku z tym, spółka DAB wdrożyła wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zgromadzone.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Spółka DAB wyznaczyła wysokie standardy bezpieczeństwa danych. W związku z powyższym, wdrożone zostały środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed ich kradzieżą lub nieuprawnionym wykorzystaniem. Nasze systemy zostały zabezpieczone zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i standardami bezpieczeństwa.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Dane osobowe udostępniane są stronom trzecim w celu świadczenia usług. Spółka DAB nie sprzedaje zgromadzonych danych reklamodawcom lub jakimkolwiek innym stronom trzecim.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, tj. dostarczenia zamówionych produktów i usług oraz komunikacji. Niektóre dane osobowe mogą być przechowywane do celów rachunkowych lub obrony roszczeń prawnych. Dane te będą przechowywane zgodnie z ustawowo określonym terminem przedawnienia. Ponadto, niektóre dane osobowe mogą być przechowywane w formie zanonimizowanej, która nie pozwala na identyfikację osoby, której dane dotyczą.

Prawo dostępu do danych osobowych / Inne przysługujące prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Państwu szereg praw (przy zachowaniu warunków określonych przez obowiązujące przepisy prawa).

Prawo do wycofania zgody: w przypadku, gdy wyrażono zgodę na jakiekolwiek czynności przetwarzania swoich danych osobowych istnieje możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie, ze skutkiem następczym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Prawo dostępu: prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do swoich danych oraz informacji, między innymi, o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Niemniej jednak, prawo dostępu nie jest prawem absolutnym i może być ono ograniczone przez interesy innych osób.

Prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kolejne wnioski o wydanie kopii danych osobowych mogą podlegać opłacie w rozsądnej wysokości i w oparciu o poniesione koszty administracyjne.

Prawo do sprostowania danych: prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania danych istnieje możliwość żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): w pewnych przypadkach przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych, a spółka DAB będzie zobowiązana je usunąć.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: w pewnych przypadkach przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wskazane dane osobowe zostaną oznaczone i będą mogły być przetwarzane wyłącznie w ograniczonych celach.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: w pewnych przypadkach przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w dowolnym momencie, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją lub gdy dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego, a spółce DAB nie będzie wolno przetwarzać już danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych: w pewnych okolicznościach przysługuje prawo do otrzymania uprzednio dostarczonych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przysługuje prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji lub skorzystania z przysługujących Państwu powyższych praw, prosimy uprzejmie o przesłanie wiadomości e-mail na adres:

polityka.prywatnosci@dwtgroup.com lub privacy.dpl@dwtgroup.com

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zmiany treści Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełniania treści niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.